Naša produkcia drevodomov je vo väčšej miere zameraná na výrobu rodinných domov a rekreačných chát celoročne obývaných, ale aj chatiek menších rozmerov. Firma KVALIT realizuje výstavbu stavebných objektov dvomi systémami a to zrubovým a panelovým. Prízemie stavby je zhotovené zo zrubových obvodových stien, ktoré sú pripevnené prostredníctvom základového hranola k základovej doske a dôkladne zaizolované proti zemnej vlhkosti. Steny prízemia sú so stropnou konštrukciou, ktorá na nich spočíva, fixované rybinovými spojmi a spojovacím príslušenstvom. Vodiace prahy panelovej nadstavby sú osadené na stropnej konštrukcii. Nadstavba je pripevnená na stropnej konštrukcii, tá može byť zrubová alebo panelová.

Konštrukcia
Základom konštrukcie obvodového panelu je drevený rám. Drevený rám panelu je zhotovený z vodorovných, zvislých a diagonálnych prvkov zo smrekovo-jedľového reziva (prierez napr. 50 x 120 mm, 60 x 140 mm a pod). Prvky (vodorovné, zvislé, diagonálne) sú spojené na tupo pomocou sponiek alebo klincov. Drevený rám je následne opláštený zvyčajne na hrubo z vhodných veľkoplošných materiálov. Priestor medzi rebrami je vyplnený tepelno - zvukovou izoláciou. Na tepelnú izoláciu sa používajú materiály na organickej (celulózové vločky a pod.) a anorganickej báze (z minerálnych a sklených vlákien a pod.). Z interiérovej strany obvodových panelov je daná parozábrana. Hrubá konštrukcia panelu je dokončená z exteriéru jednoduchým alebo zatepľovacím fasádnym systémom (omietkovým, dreveným) a z interiéru sádrokartónovým alebo dreveným obkladom.

Projektová dokumentácia
Pri vypracovávaní projektovej dokumentácie sa odborne navrhujú požiadavky konštrukčno-statické, tepelno-technické, akustické, energetickej a technologickej efektívnosti, protipožiarnej bezpečnosti a ekologické. Projekt pre stavebné povolenie vypracovávajú projektanti pre architektonicko-stavebnú časť, statiku, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu, zdravotnú techniku, požiarnu bezpečnosť. Náväzná výrobná a montážna dokumentácia je spracovávaná projekčno-konštruktérskym odborníkom pre drevené stavby. Náš systém vypracovania ponúk stavieb je založený na úzkej spolupráci projektant a zákazník, kde sa dispozičné riešenie a dizajn domu vypracuje podľa predstáv budúceho majiteľa. Rodinný dom postavený touto technológiou má nesporne celý rad výhod. V prvom rade je to rýchlosť výstavby, kompletná konštrukcia vyrobená dielenským spôsobom na modernej výrobnej linke zaručuje vysokú presnosť dielov,a teda aj rýchlu a bezproblémovú montáž.

Teplotechnika
Domy vyrábané firmou KVALIT, s.r.o. zodpovedajú z tepelno-technického pohľadu nárokom na energeticky úsporný object, ktorý predpisuje norma STN 73 0540. Snahou projektantov bolo navrhnúť v zmysle normy STN 73 0540 energeticky úsporný dom. Konštrukcie drevenej stavby tieto parametre bohato dosahujú, pretože stena je riešená sendvičovou konštrukciou, pričom odpor sa dá izolačným materiálom navoliť podľa požiadaviek investora. Tepelnotechnické vlastnosti týchto stien závisia od materiálovej skladby a tepelných a vlhkostných vlastností jednotlivých materiálov. Jedná sa o výber tepelnoizolačných materiálov a parozábran, aby konštrukcia mala tzv. ekologický charakter, bola zhotovená z čistých prírodných materiálov a materiálov na prírodnej báze. Z tepelnoizolačných materiálov sa používajú materiály živočíšneho (upravená ovčia vlna) a rastlinného pôvodu (upravená celulóza, drevotriesky a pod.). Dostupnejšie sú však anorganické hydrofóbizované tepelnoizolačné materiály na báze minerálnych a sklených vlákien a umelé parozábrany. Tepelnoizolačné vlastnosti (požadovanú hodnotu U steny) oboch druhov obvodových stien zabezpečujú hlavné, resp. prídavné druhy a typy tepelnoizolačných materiálov. Elimináciu alebo vylúčenie kondenzácie vodnej pary vo vnútri obvodovej steny na báze dreva najčastejšie riešia vhodné parobrzdy a parozábrany. Zrubové konštrukčné skladby stien uvedeného princípu a pri odbornom návrhu bez problémov spĺňajú tepelnotechnické požiadavky normy STN 73 0540-2.